17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne w 2021 roku

1447,60 zł - egzamin mistrzowski

723,80 zł - egzamin czeladniczy

258,50 zł - egzamin sprawdzający

1460x616.png

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Z dniem 26.04.2021 r. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

haircut-1007891-1280.jpg

Zmiany w tarczy antykryzysowej od 4 maja 2021 r.

Od 4 maja br. przedsiębiorcy z określonych branż (m.in. fryzjerskiej i kosmetycznej) będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać zwolnienia za XII.2020 r., I-II.2021 r. Pojawi się możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych

zobacz wszystkie

Egzaminy

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie świadczy usługi organizacji egzaminu czeladniczego, który potwierdza zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Aktualnie najpopularniejsze zawody w jakich organizujemy ww. egzaminy to: fryzjer, kosmetyczka, wizażystka, kucharz, kelner, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

Szczegóły dot. organizacji i zakresu ww. egzaminów można uzyskać pod nr tel. 17 853 20 21 lub zwracając się z prośbą na kontakt e-mailowy: oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie wg aktualnego stanu powołał 51 komisji do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w następujących zawodach:

- betoniarz

- betoniarz-zbrojarz

- blacharz

- blacharz samochodowy

- ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

- cieśla

- cukiernik

- dekarz

- elektromechanik

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- elektryk

- florysta

- fotograf

- fryzjer

- glazurnik

- hafciarka

- kelner

- kominiarz

- koronkarka

- kosmetyczka

- koszykarz-plecionkarz

- kowal

- krawiec

- kucharz

- lakiernik

- lakiernik samochodowy

- malarz-tapeciarz

- mechanik motocyklowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter elektronik

- monter instalacji gazowych

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter izolacji budowlanych

- monter konstrukcji budowlanych

- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- murarz-tynkarz

- operator obrabiarek skrawających

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie

- piekarz

- posadzkarz

- rzeźbiarz w drewnie (snycerz)

- stolarz

- stolarz meblowy

- ślusarz

- tartacznik

- tkacz

- wędliniarz

- wizażystka

- wulkanizator

- zdun


WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 października 2020 r. izby rzemieślnicze  (art. 11 ustawy o rzemiośle) - realizują zadania określone w art. 44 ust.3c ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zadania te polegają na przekazywaniu do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrzowskim lub świadectwem czeladniczym, uzyskanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą lub posiadających zawieszoną działalność gospodarczą.

W związku w nowym ustawowym zadaniem izb rzemieślniczych osoby prowadzące działalność gospodarczą we wniosku do egzaminu będą podawały numer NIP lub REGON, w celu dokonania wpisu do CEIDG, dlatego od 1.10.2020 r. obowiązują nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminów. /do pobrania poniżej/

Rzemieślnicy, którzy uzyskali tytuł czeladnika lub mistrza przed datą 1.10.2020 r., również mogą złożyć wniosek o wpis swoich uprawnień do CEIDG. Powyższe osoby składają osobny wniosek tj. „Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. /do pobrania poniżej/

Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.), którego § 5 oraz § 6 brzmią:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
  2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
  3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
  5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
  6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
  7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
 Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej alboszkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytułczeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

   - co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

   - co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułuzawodowego;

2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej alboszkoły ponadpodstawowejdziałającej w systemie oświatyprzed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

* * *

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w zawodzie składa w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie (Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, pokój nr 403 - IV piętro / Sekretariat pokój nr 106 - I piętro) lub przesyła przesyłką pocztową na adres podany w linku kontaktowym albo składa we właściwym miejscowo Cechu Rzemieślniczym, po zakończeniu zajęć edukacyjnych (uczniowie szkół zawodowych/pracownicy młodociani) albo po osiągnięciu wymaganego stażu pracy w zawodzie (dorośli) następujące dokumenty:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu

2. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły (min. gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)/ albo wraz z oryginałem w celu uwierzytelnienia (oryginału nie składamy!)

3. uwierzytelnioną kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pracownicy młodociani)

4. zaświadczenie o odbyciu i ukończeniu praktycznej nauki zawodu lub uwierzytelniona kopia świadectwa (świadectw) pracy w danym zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii legitymacyjnej/dowodowej czytelnie podpisany na odwrocie

6. dowód wpłaty za egzamin (KP z Kasy Izby /pok. 101 - I piętro/ przy wpłatach gotówkowych lub potwierdzenie wykonania przelewu bankowego albo wpłaty gotówkowej dokonanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku

* * *

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składają:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

2. uwierzytelnioną kopię uzyskanego wcześniej świadectwa czeladniczego w danym zawodzie

3. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończonej ostatniej szkoły

4. uwierzytelnione kopie: świadectwa/-ctw pracy, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - które potwierdzą nabycie wymaganego minimalnego stażu pracy w zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii dowodowej - podpisany czytelnie na odwrocie.

* * *

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne w 2021 r. wynoszą:

1447,60 zł - egzamin mistrzowski

  723,80 zł - egzamin czeladniczy

  258,50 zł - egzamin sprawdzający

    26,00 zł - wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego

Wpłat można dokonywać gotówką w Kasie Izby lub przelewem na rachunek bankowy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie nr 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360. Adres odbiorcy: Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów. Więcej informacji nt. egzaminów kwalifikacyjnych pod numerem telefonu Ośrodka Szkolenia Rzemiosła 17 853 20 21 lub oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

EGZAMINY CZELADNICZE/SPRAWDZAJĄCE/MISTRZOWSKIE W PONAD 50 ZAWODACH ORGANIZUJEMY PRZEZ CAŁY ROK !

PONIŻEJ DO SPRAWDZENIA I ZAREZERWOWANIA SOBIE TERMINU NA EGZAMINY CZELADNICZE W TEGOROCZNEJ SESJI LETNIEJ (CZERWIEC-LIPIEC LUB SIERPIEŃ-WRZESIEŃ) PODAJEMY JEJ TERMINARZ. W TABELI SĄ PODANE ZAWODY I TERMINY EGZAMINÓW (PISEMNY ORAZ USTNY), KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE. POD SPODEM SĄ DATY EGZAMINÓW USTALONYCH W SIEDZIBACH WYBRANYCH CECHÓW. O SZCZEGÓŁY DOT. EGZAMINÓW PROSIMY PYTAĆ W BIURACH CECHÓW W: BRZOZOWIE, DĘBICY, KROŚNIE, LEŻAJSKU, JAŚLE, JAROSŁAWIU, MIELCU, PRZEMYŚLU, SANOKU, STALOWEJ WOLI, TARNOBRZEGU.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.